§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Rolki Gliwice, dostępny pod adresem
  internetowym RolkiGliwice.pl , prowadzony jest przez
  Addicted To Skate Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
  KRS 0000863207, o kapitale zakładowym 5 000zł, NIP
  6312693565, REGON 387192092
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do
  Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu
  internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na
  odległość za pośrednictwem Sklepu.
  wersja dla dokonujących sprzedaży na rzecz konsumentów

  § 2 Definicje

 3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,
  której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub
  zawodową.
 4. Sprzedawca – Addicted To Skate Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach
  KRS 0000863207, o kapitale zakładowym 5 000zł, NIP
  6312693565, REGON 387192092
 5. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna
  niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
  wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem
  internetowym RolkiGliwice.pl
 8. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez
  jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub
  większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy
  włącznie.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza
  Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu
  lub Produktów ze Sprzedawcą.
 11. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez
  Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 12. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie
  Konta.
 13. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający
  złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz
  określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez
  Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych
  Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 15. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy
  Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między
  Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę
  Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie
  usług i umowę o dzieło.

  § 3 Kontakt ze Sklepem

 17. Adres Sprzedawcy: Zwycięstwa 14/105, 44-100 Gliwice
 18. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@rolkigliwice.pl
 19. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów
  telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

  § 4 Wymagania techniczne


  Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
  zamówień na Produkty, niezbędne są:
  a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
  b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  c. włączona obsługa plików cookies,,

  § 5 Informacje ogólne

 20. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi
  odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu
  spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub
  niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 21. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie
  zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe
  jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez
  podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację
  Zamówienia bez zakładania Konta.
  wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w złotówkach
 22. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.
  wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż w innej walucie
 23. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt
  oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o
  której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w
  tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 24. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas
  nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie
  płatności za okres rozliczeniowy.
 25. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na
  wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o
  sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,
  dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w
  opisie Produktu.

  § 6 Zakładanie Konta w Sklepie

 26. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
 27. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 28. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w
  Formularzu rejestracji.
 29. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego
  tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do
  Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie
  na adresy podane w § 3.

  § 7 Zasady składania Zamówienia

 30. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
  2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do
   koszyka” (lub równoznaczny);
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
  4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz
   zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który
   ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia
   Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
  5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz
   potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
  6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,
   opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

   § 8 Oferowane metody płatności

 31. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  a. Płatności elektroniczne
 32. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności
  znajdują się za stronach Sklepu.

  § 9 Wykonanie umowy sprzedaży

 33. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po
  uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w
  Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 34. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz
  jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania
  Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez
  Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania
  Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej
  oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
  oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta
  powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a
  Sprzedawcą.
 35. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient
  obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania
  płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać
  płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 3 dni od dnia otrzymania informacji o
  gotowości przesyłki do odbioru.
 36. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie
  wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem
  ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania
  Zamówienia.
 37. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem
  dostawy jest najdłuższy podany termin.
 38. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia
  zawarcia Umowy Sprzedaży,
 39. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy
  do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do
  odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie
  stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty
  elektronicznej Klienta.
  wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości
  po wykonaniu wszystkich części zamówienia
 40. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru,
  terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin.
  wersja dla sklepów dostarczających zamówienia w całości
  po wykonaniu wszystkich części zamówienia
 41. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient
  ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub
  też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 42. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w
  następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności
  elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego
  Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od
  dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż na terenie Polski
 43. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 44. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi
  inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi
  pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty
  dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta
  woli związania się Umową Sprzedaży.
 45. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

  § 10 Prawo odstąpienia od umowy

 46. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania
  jakiejkolwiek przyczyny.
 47. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu
  Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 48. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane
  osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy
  ostatniej rzeczy, partii lub części.
 49. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez
  czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w
  posiadanie pierwszej z rzeczy.
 50. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o
  odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy
  wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
  wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy w dowolny sposób
 51. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, faxem bądź drogą
  elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub
  przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe
  Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na
  formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz
  załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie
  jest to obowiązkowe.
  wersja dla sklepów, w których kupujący może przesłać
  oświadczenie o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty
 52. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty poprzez
  przesłanie oświadczenia na adres Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy
  zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego
  wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z
  dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 53. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,
  Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta
  adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 54. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
  niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi
  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
  Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w
  tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
  wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły
  sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,
  jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument
  wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z
  żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania
  Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w
  zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował
  Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument
  odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu
  Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym
  trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z
  korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,
  cech i funkcjonowania Produktu.
 55. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
  zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
  znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 56. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w
  odniesieniu do Umowy:
  a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
  według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
  zindywidualizowanych potrzeb,
  b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na
  ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte
  po dostarczeniu,
  c. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
  mająca krótki termin przydatności do użycia,
  d. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
  Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po
  spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
  e. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad
  którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem
  terminu do odstąpienia od Umowy,
  f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
  swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została
  uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić
  dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi
  Sprzedawca nie ma kontroli,
  h. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo
  programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli
  opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  i. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
  prenumeratę,
  j. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
  spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed
  upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez
  Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

  § 11 Reklamacja i gwarancja

 57. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 58. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
  wersja dla przedsiębiorców, którzy będą ponosić odpowiedzialność za wady produktu
 59. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
  wersja dla przedsiębiorców, którzy nie będą ponosić odpowiedzialności za wady
  produktu
 60. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo
  do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli
  Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
  wersja dla sklepów, w których kupujący może złożyć reklamację
  pisemnie lub na adres mailowy przedsiębiorcy
 61. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy.
  wersja dla sklepów, w których formularz pozwalający na złożenie reklamacji
  będzie dostępny na stronie internetowej
 62. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym
  Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza
  reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 63. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym
  datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w
  związku z wadą towaru.
  wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla konsumentów i dla tych, którzy chcą,
  by brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był
  automatycznym jej przyjęciem
 64. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później
  niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie
  Klienta uznał za uzasadnione.
  wersja dla sklepów prowadzących sprzedaż dla przedsiębiorców i którzy chcą, by
  brak odpowiedzi na reklamację złożoną przez przez kupującego był automatycznym
  jej przyjęciem
 65. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli
  Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klientem jest
  Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14
  dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione
 66. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres
  podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 67. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także
  jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.

  § 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 68. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz
  zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach
  internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
  społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,
  Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami
  internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 69. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z
  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu
  konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
  Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o
  rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji
  Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej
  (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania
  mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a
  Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między
  nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)
  rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych
  należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).

  § 12 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 70. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu
  internetowego jest Sprzedawca.
 71. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu
  internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to
  zgodę – także w celu marketingowym.
 72. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy
  przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane
  osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu
  przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności
  elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe
  Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie
  internetowym.
 73. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 74. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w
  Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje
  brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

  § 13 Postanowienia końcowe

 75. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 76. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych
  przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie,
  w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej
  zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 77. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie
  powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;
  ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o
  ochronie danych osobowych.
 78. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
  dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy
  internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.